گواهينامه ايمني بهداشت و سلامت شغلي سازمان نيبوش

گواهينامه ايمني بهداشت و سلامت شغلی سازمان نيبوش

جزییات
  • زمان

    10 روز

  • قیمت

    1,500 تومان

خرید دوره
توضیحات


به حساب کاربری خود وارد نشده اید!

1-1 اهداف و ماهیت ايمني بهداشت و سلامت در محیط کار 1-2 دلایل اخلاقی و اقتصادی برای بهبود وضعیت ايمني بهداشت و سلامت 1-3 زیرساخت های قانونی برای مقررات ايمني بهداشت و سلامت 1-4 شرح وظایف، مسوولیت ها و تخلفات مربوط به کارفرمایان، مدیران و کارکنان 1-5 شرح وظایف، مسوولیت ها و تخلفات مربوط به کارفرمایان، مدیران و کارکنان 1-6 وظایف و مسوولیت های قانونی و سازمانی مشتریان و پیمان کاران در حوزه ايمني بهداشت و سلامت 1-7 اصول ارزیابی و مدیریت پیمانکاران
2-1 اجزای اصلی سیستم مدیریت ايمني بهداشت و سلامت 2-2 اهمیت و اهداف تدوین خط مشی در حوزه ايمني بهداشت و سلامت 2-3 اجزای اصلی و محتوای مناسب خط مشی اثربخش در حوزه ايمني بهداشت و سلامت
3-1 شرح وظایف کارفرمایان، مدیران و کارکنان سازمان ها در حوزه ايمني بهداشت و سلامت 3-2 مفهوم فرهنگ ايمني بهداشت و سلامت و اهمیت آن در مدیریت ايمني بهداشت و سلامت در سازمان ها 3-3 عوامل انسانی موثر بر رفتار افراد در محیط کار 3-4 روش های بهبود کارکرد ايمني بهداشت و سلامت در محیط کار 3-5 اصول و روش های به کارگیری ارزیابی ریسک 3-6 قوانین کلی مربوط به پیشگیری 3-7 منابع اطلاعات در حوزه ايمني بهداشت و سلامت 3-8 عواملی که می بایست هنگام تدوین و اجرای سیستم ایمن انجام کار مدنظر قرار گیرند 3-9 نقش و عملکرد سیستم مجوز برای انجام کار 3-10 دستورالعمل های مربوط به موارد اضطراری و هماهنگی برای تماس با سرویس های خدمات اضطراری 3-11 الزامات لازم و نظارت موثر بر کمک های اولیه در محیط کار
4-1 بررسی کنشی و واکنشی 4-2 بررسی رویداد 4-3 مستندسازی و تهیه گزارش از رویدادها
5-1 ممیزی ايمني بهداشت و سلامت 5-2 بررسی عملکرد در حوزه ايمني بهداشت و سلامت
1-1 بهداشت، رفاه و الزامات محیط کار 1-2 رفتارهای آسیب زا در محیط کار 1-3 سو استفاده از اموال در محیط کار 1-4 تردد ایمن افراد در محیط کار 1-5 کار در ارتفاع 1-6 خطرات و اقدامات کنترلی برای کارهای موقتی
2-1 تردد ایمن وسایل نقلیه در محیط کار 2-2 رانندگی در محیط کار
3-1 بیماری های مربوط به اندام تحتانی که عامل شغلی دارند 3-2 خطرات مربوط به جابه جایی دستی بار و اقدامات کنترلی 3-3 تجیزات غیربرقی مربوط به جابه جایی دستی بار 3-4 تجیزات برقی مربوط به جابه جایی دستی بار
4-1 الزامات عمومی مربوط به تجهیزات محیط کار 4-2 خطرات مربوط به ابزارهای دستی و کنترل های آن 4-3 خطرات مکانیکی و غیر مکانیکی ماشین آلات 4-4 اقدامات کنترلی برای کاهش ریسک های مربوط به خطرات ناشی از ماشین آلات
5-1 علل، خطرات و ریسک های مرتبط با مصرف برق در محیط کار 5-2 اقدامات کنترلی در زمان کار با سیستم های برقی یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی در تمام شرایط موجود در محیط کار
6-1 شکل گیری آتش، طبقه بندی و انتشار آن 6-2 ارزیابی ریسک آتش 6-3 پیشگیری از بروز آتش سوزی و گسترش آن 6-4 سیستم های هشدار حریق و هماهنگی های لازم برای خاموش کردن آن 6-5 تخلیه محل کار
7-1 انواع، دسته بندی و ریسک های مرتبط با سلامتیِ ناشی از کار با مواد خطرناک 7-2 ارزیابی ریسک های مرتبط با سلامتی 7-3 محدودیت های قرار گرفتن در معرضمواد شيميايي و بيولوژيك 7-4 اقدامات کنترلی 7-5 مواد خطرناك خاص 7-6 جابه جایی و نگهداری ایمن مواد خطرناك زايد