حمید ابراهیمی

بخشی از فرهنگ يك جامعه محصول الگو های رفتاری افراد آن جامعه است كه آموزش های مفيد و موثر نقش كليدی در ارتقاء آن ايفا مي كنند.

بخشی از فرهنگ يك جامعه محصول الگو های رفتاری افراد آن جامعه است كه آموزش های مفيد و موثر نقش كليدی در ارتقاء آن ايفا مي كنند.